Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mariusza Zaruskiego we Wrocławiu na lata 2018 – 2023

Koncepcja powstała na podstawie:

 • aktualnej działalności szkoły
 • wniosków z pełnionego nadzoru pedagogicznego
 • przewidywania oczekiwanych umiejętności i postaw ważnych dla przygotowania uczniów do dalszej edukacji, w tym do dorosłego życia
 • opiera się na funkcjonowaniu szkoły jako placówki przyjaznej dziecku
 • jest otwarta na inicjatywy nauczycieli, uczniów i rodziców

Ważne obszary działania szkoły to:

Uczniowie
 • Przygotowanie uczniów klas 1-3 do kształcenia w drugim etapie edukacyjnym i uczniów klas 4-8 do edukacji w szkolnictwie ponadpodstawowym. Proces ten powinien być zindywidualizowany, uwzględniający predyspozycje i zainteresowania uczniów, z systemem pozytywnych bodźców, skierowany na kształtowanie umiejętności posługiwania się wiedzą zdobytą w szkole, z naciskiem na kształcenie twórczego, kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów
 • Proces dydaktyczno- wychowawczy musi przebiegać przy wiodącej roli rodziców.
 • Duży nacisk kładziony jest na przeciwdziałanie cyberprzemocy i profilaktykę przed uzależnieniami od alkoholu, nikotyny, narkotyków i dopalaczy.
 • Realizacja programu profilaktyczno-wychowawczego. Uwieńczeniem realizacji programu będą: konkursy, np. wiedzy na temat AIDS, ruchu drogowego, literackie, plastyczne; programy dla klas czwartych pod nazwą „Witaminki dla chłopczyka i dziewczynki”; „Walka z hałasem”, „Bieg po zdrowie”, „Nie pal przy mnie, proszę”
 • Promocja zdrowia to jeden z głównych kierunków pracy edukacyjnej
 • Zachęcanie do segregacji odpadów i zbierania, np.: baterii, nakrętek, i udziału w regionalnych i ogólnopolskich akcjach ekologicznych. Dbałość o środowisko.
 • Indywidualizacja pracy z uczniem drogą do tego, aby każdy uczeń w szkole osiągnął sukces na miarę swoich możliwości
 • Współpraca z podmiotami działającymi na rzecz oświaty, np.: MDK Fabryczna, Klub Juvenia, WKS Śląsk, Szkoła tańca, Szkoła języków obcych, zajęcia sportowe Volleymania, Szkolny Klub Sportowy we współpracy z MEN, w ramach programu miejskiego „Dwa plus trzy i jeszcze więcej”
 • Wszechstronny rozwój ucznia i niwelowanie stresów szkolnych
 • Bezpieczeństwo: Dlatego bardzo ważne jest: ochrona przed przemocą i agresją ze strony innych osób zapewnienie bezpiecznego korzystania z Internetu, odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznościowych i przeciwdziałanie cyberprzemocy, zapobieganie zagrożeniom terrorystycznym, ochrona przed kontaktem z papierosami, alkoholem, narkotykami, dopalaczami, stosowne zachowanie wobec zwierząt, utrzymanie należytego stanu technicznego budynku, przeprowadzanie próbne alarmy ewakuacyjne, wprowadzenie kart magnetycznych
 • Należy kontynuować wcześniejsze działania i wykorzystać wyniki audytu bezpieczeństwa poprzez skuteczniejszy monitoring osób wchodzących do szkoły i ograniczenie obecności osób trzecich.
 • Proponowanie tzw. kultury wysokiej, np. zapraszanie do szkoły na spotkania z uczniami ciekawych ludzi, np. w ramach program „Człowiek z pasją” – literatów, artystów plastyków, muzyków, dziennikarzy, organizowanie wycieczek krajoznawczych, wyjazdów na „zielone” i „ białe” szkoły, wizyt w instytucjach kultury, np. w Görlitz, aktywny udział w inicjatywach organizowanych przez Miasto, dbałość o rozwój czytelnictwa poprzez stwarzanie przyjaznych warunków w bibliotece i czytelni oraz poprzez bogaty i ciekawy księgozbiór
 • Aktywne uczestnictwo w życiu społecznym; Wolontariat; umożliwianie uczniom udziału w debatach, w zajęciach w ramach programu „Jestem z Wrocławia, więc myślę”, które uczą krytycznego myślenia, kontynuacja działań w ramach Projektu międzykulturowego „Enjoy my Origin”

Nauczyciele
 • Doskonalenie zawodowe i zdobywanie kolejnych stopni awansu zawodowego
 • Właściwe motywowanie
 • Dbanie o sprawny bieżący przepływ informacji

Rodzice
 • Szkolni specjaliści będą służyć rodzicom, udzielając porad w czasie indywidualnych konsultacji oraz organizując szkolenia dla zainteresowanych grup, wspierając rodziców w wychowaniu dzieci
 • Priorytetem powinna być ciągła praca nad budowaniem atmosfery wzajemnego zaufania i szacunku dla

Środowisko lokalne:
 • Szkoła współpracuje z pobliskimi instytucjami, np. hala Orbita, Miejska Biblioteka Publiczna
 • Szkoła centrum kultury osiedlowej
 • Należy uaktywnić seniorów z osiedla
 • Wspólne działania z policją czy strażą miejską
 • Współpraca ze szkołami ponadpodstawowymi
 • Szkoła organizuje konkursy międzyszkolne
 • Realizacja projektu „Z Mariuszem Zaruskim „Na szczyty”
 • Należy nadal współpracować z uczelniami wyższymi (Politechniką Wrocławską, Uniwersytetem Wrocławskim, Uniwersytetem Przyrodniczym), uczestniczyć w konkursach organizowanych przez te podmioty. Ponadto ofertę szkoły poszerzyć o eksperyment pedagogiczny MAT++

Rozwój i promocja szkoły
 • Udział w projekcie miejskim „Szare na zielone”
 • W miarę możliwości finansowych prowadzić bieżące remonty i konserwację. Jako priorytetowe zadania uważam przebudowę wejścia głównego do szkoły, remont elewacji budynku, remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem oraz remont niecki basenowej z plażą
 • Mocną stroną placówki jest biblioteka i czytelnia
 • Należy uzupełniać pomoce naukowe i dydaktyczne, dbać o wymianę zużytego sprzętu lub niespełniającego wymogów technicznych na nowy, wprowadzić komputerową książkę zastępstw
 • O dobry wizerunek szkoły należy dbać poprzez odpowiednią jej promocję. Należy informować rodziców o pracy szkoły, o osiągnięciach uczniów i nauczycieli w formie ogłoszenia w e – dzienniku i na stronie internetowej szkoły. Pokazywać to, co robimy najlepiej
 • Dobrą promocją szkoły może być organizowanie imprez środowiskowych, np. charytatywnego Kiermasz świąteczny, Dnia Dziecka. Przyjaciele szkoły – pozyskiwanie funduszy:
 • Szkoła dysponuje bogatą ofertą dla podmiotów pragnących wynajmować pomieszczenia na cele edukacyjne
 • Należy samodzielnie poszukiwać możliwości aplikowania o fundusze, wnioskować o programy grantowe, np. program mBanku „Zabawa z matematyką do mPotęgi”
 • Działalność szkoły wspierana jest finansowo przez Spółdzielnię Mieszkaniową L-W „Popowice” oraz przez Radę Osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice Jednostkę Pomocniczą Rady Miejskiej Wrocławia
 • Dyrektor szkoły, kierując placówką, musi w niej stworzyć klimat życzliwości, akceptacji i współpracy, wprowadzić atmosferę zaufania i komfortu psychicznego dla wszystkich podmiotów społeczności szkolnej

PRIORYTETY NA NAJBLIŻSZY CZAS

 • poddawanie systematycznej aktualizacji zgodnie ze zmieniającym się prawem oświatowym Statutu szkoły i innych dokumentów wewnątrzszkolnych
 • kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji
 • dbałość o różnorodność metod i form realizacji podstawy programowej
 • aplikowanie o granty, np. „Zabawa z matematyką do mPotęgi”
 • nawiązywanie współpracy ze szkołami ponadpodstawowymi
 • realizowanie innowacji pedagogicznych i eksperymentów
 • umożliwianie uczniom osiągania sukcesu na miarę ich możliwości dbanie o bezpieczeństwo uczniów
 • motywowanie pracowników poprzez codzienne docenianie
 • efektywne wykorzystanie bardzo dobrze wyposażonej w sprzęt multimedialny i komputerowy pracowni przedmiotowej
 • dbałość o wygląd szkoły i jej otoczenia
 • poszerzanie współpracy ze środowiskiem lokalnym
 • organizowanie wiosennego festynu rodzinnego, kiermaszu świątecznego z aukcją prac uczniów
 • utrzymanie wysokiego poziomu edukacji
© 2015 Szkoła Podstawowa Nr 3 we Wrocławiu