Zdjęcie szkoły

Dyrekcja

 • dyrektor — mgr Irena Sienkiewicz–Szyperska
 • wicedyrektor — mgr Grażyna Sztandera
 • wicedyrektor — mgr Bogusława Ambrozik
 • wicedyrektor — mgr Paulina Majdańska

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. M. Zaruskiego we Wrocławiu jest szkołą już o trzydziestopięcioletniej tradycji. Dysponujemy wykształconą, od lat ustabilizowaną, ale otwartą na nowości kadrą. Wielu z  nas posiada uprawnienia do nauczania dwóch przedmiotów.

Koncepcja funkcjonowania szkoły tworzona jest na podstawie jej aktualnej działalności oraz w nawiązaniu do tradycji. Opiera się na funkcjonowaniu szkoły jako placówki przyjaznej dziecku, otwartej na inicjatywy nauczycieli, uczniów i rodziców, czyli całej społeczności szkolnej.

Misją naszej szkoły jest

 • traktowanie ucznia jako pełnoprawnego podmiotu działalności szkoły – stwarzanie możliwości rozwijania samorządności uczniowskiej, dbanie o poszanowanie praw dziecka,
 • stwarzanie szans rozwoju każdemu uczniowi zgodnie z jego potrzebami poprzez różnorodne formy pracy lekcyjnej i pozalekcyjnej,
 • pobudzanie ambicji ucznia, inspirowanie i aktywizowanie do świadomego samorozwoju,
 • kształtowanie u uczniów postaw moralnych w duchu tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka, uczenie kultury osobistej,
 • dbanie o wysoki poziom edukacji poprzez przemyślany dobór programów edukacyjnych oraz stosowanie nowatorskich form i metod pracy,
 • podtrzymywanie wewnątrzszkolnych tradycji i ceremoniału jako czynników sprzyjających atrakcyjności szkoły i możliwości identyfikowania się z nią uczniów,
 • dbanie o atmosferę sprzyjającą partnerskiej współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

Główne założenia na najbliższe lata to

 • skuteczne nauczanie i uczenie się
  • wprowadzenie elementów oceniania kształtującego,
  • systemowe diagnozowanie wiedzy i umiejętności uczniów na każdym poziomie edukacji,
  • umożliwianie uczniom udziału w konkursach szkolnych i pozaszkolnych,
  • badanie potrzeb uczniów,
  • nacisk na aktywność twórczą ucznia,
  • realizacja projektów edukacyjnych),
 • aktywne uczestnictwo w życiu społecznym
  • stwarzanie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów,
  • dawanie uczniom sposobności do bezpośredniego kontaktu z mechanizmami samorządności, polityki, kultury i rynku,
  • propagowanie patriotyzmu lokalnego i budowanie przywiązania do Wrocławia,
 • nowoczesne zarządzanie
  • Dyrektor innowatorem, twórcą – menadżerem.

Na popularność placówki wpływ mają różne czynniki

 • wysoki poziom edukacji, który znajduje odzwierciedlenie w wynikach sprawdzianów szóstoklasisty organizowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (średnie wyniki uczniów mieszczą się w najwyższym 9 stopniu według skali staninowej),
 • liczni laureaci i finaliści w konkursach rangi od powiatowej poprzez wojewódzką i ogólnopolską aż do międzynarodowej,
 • liczni stypendyści stypendium Prezydenta,
 • wykwalifikowana kadra pedagogiczna,
 • basen pływacki i dobre zaplecze sportowo- rekreacyjne,
 • tworzenie klas sportowych o profilu siatkarskim w II etapie edukacyjnym oraz tworzenie grup pływania synchronicznego dla dziewcząt od klasy 2,
 • organizowanie zajęć pozalekcyjnych (zespoły korekcyjno- kompensacyjne, zespoły wyrównawcze, koła przedmiotowe, koła regionalne, zajęcia sportowe, artystyczne),
 • zajęcia popołudniowe organizowane przez trenera osiedlowego,
 • stworzeniu uczniom możliwości udziału w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych na terenie szkoły przez MDK Fabryczna (szachy), Klub Juvenia (judo), Szkołę języków obcych "Yes",
 • sprawna organizacja pomocy socjalnej dla potrzebujących uczniów,
 • pozytywna opinia o szkole jako o placówce bezpiecznej i przyjaznej uczniom.

Baza szkoły

 • 29 sal dydaktycznych (3 pracownie komputerowe),
 • sala gimnastyczna 540 m2,
 • basen 25 m x 12,5 m (6 torów),
 • patio z matą judo 120 m2,
 • sala gimnastyki korekcyjnej,
 • sala "Radosna szkoła",
 • boisko o sztucznej nawierzchni do piłki nożnej i do siatkówki,
 • plac zabaw,
 • świetlica,
 • stołówka (obiady gotowane na miejscu),
 • biblioteka i czytelnia z Centrum Multimedialnym (4 stanowiska),
 • szatnie dla uczniów od klasy 2 wyposażone w indywidualne szafki,
 • szatnie dla uczniów klas 1 urządzone w wydzielonych pomieszczeniach.
© 2015 Szkoła Podstawowa Nr 3 we Wrocławiu