Regulamin obowiązujący w naszej bibliotece:

 • Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice i opiekunowie.
 • Dni i godziny pracy biblioteki szkolnej są określane na początku roku szkolnego i podawane do wiadomości wszystkich zainteresowanych.
 • Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów korzystać można wypożyczając je do domu, czytając lub przeglądając na miejscu, bądź wypożyczając do wykorzystania w czasie zajęć lekcyjnych.
 • Całość zgromadzonych w bibliotece szkolnej zbiorów stanowi wyłączną własność Szkoły Podstawowej Nr 3, a zatem użytkownicy zobowiązani są:
  • dbać o wykorzystywane materiały, chronić je przed zniszczeniem i zagubieniem,
  • nie wynosić z biblioteki bez wiedzy bibliotekarza żadnych książek, czasopism ani innych materiałów,
  • materiały wypożyczone do domu lub na zajęcia zwracać w ustalonym terminie,
  • fakt zagubienia bądź zniszczenia materiałów bibliotecznych rekompensować na zasadach ustalonych w regulaminie.
 • W bibliotece należy zachować ciszę.
 • Uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki mogą być na zakończenie roku szkolnego przyznane nagrody książkowe.
 • Do biblioteki nie wolno wnosić jedzenia i picia.
 • Użytkowników obowiązuje dbałość o wyposażenie biblioteki.
 • Każdy użytkownik biblioteki zobowiązany jest zapoznać się z jej regulaminem i przestrzegać go.
© 2015 Szkoła Podstawowa Nr 3 we Wrocławiu